پرتال مشتریان خانه وب

پژوهشگاه فضایی

پروژه

ایجاد اجزای مدیریت پروژه
پروژه:
عنوان:
شماره:
توضیحات:

فازها

نام شماره توضیحات زمان تخمینی زمان واقعی درصد پیشرفت
فاز یک 1 174:00 208:45 100
دوم 2 34:40 41:00 100
توسعه 1 3 - - 0
فیلتر بر اساس کانبان:

فهرست تمام تسک ها

همه

کد

عنوان

تخمین

طول انجام

کانبان

مسئول