پژوهشگاه فضایی

پروژه

ایجاد اجزای مدیریت پروژه
پروژه:
عنوان:
شماره:
توضیحات:

فازها

نام شماره توضیحات زمان تخمینی زمان واقعی درصد پیشرفت
فاز یک 1 176:00 212:45 100
دوم 2 45:40 57:40 100
توسعه 1 3 4:30 5:00 89
فیلتر بر اساس کانبان:

فهرست تمام تسک ها

همه

کد

عنوان

تخمین

طول انجام

کانبان

مسئول