وزارت نیرو

مجموعه سایتها و سیستم های یکپارچه در وزارت نیرو تحت عنوان پرتال جامع وزارت نیرو ارائه شده است. بیشتر از 70 وب سایت سازمانی بر روی پرتال وزارت نیرو در اختیار کاربران و مدیران سایتها قرار دارد که این کابران میتوانند سایتهای خود را بر اساس قالب های از پیش تعریف شده و ساختار ها ی متفاوت طراحی نمایند. مدیریت سایتها به عهده این سایتها میباشد. همچنین سامانه های اتوماسیون خبر، آموزشی، فرهنگی، شکایات و انتقادات، قوانین و مقرارات، مناقصات و مزایدات، مبتنی بر فایرنت تولید شده و با پرتال یکپارچه گردید است. این پروژه از سال 1390 آغاز گردید و هنوز در حال توسعه میباشد.

پروژه

ایجاد اجزای مدیریت پروژه
پروژه:
عنوان:
شماره:
توضیحات:

فازها

نام شماره توضیحات زمان تخمینی زمان واقعی درصد پیشرفت
فاز Upgrade 1 - - 0
پشتیبانی 1 17:45 17:55 94
تکمیل 2 115:00 115:00 100
فیلتر بر اساس کانبان:

فهرست تمام تسک ها

همه

کد

عنوان

تخمین

طول انجام

کانبان

مسئول