دانشگاه پیام نور

پرتال سازمانی دانشگاه پیام نور، پروژه ای دیگر است که با مشارکت شرکت مدارگسترش در سال 1392 انجام شد. این پرتال عهده دار مدیریت پرسنل و اطلاع رسانی سازمانی است، همچنین یکپارچه سازی آن، سامانه های مالی و حقوق دست مزد دانشگاه یام نور از دیگر کارهای انجام شده این پروژه است.

پروژه

ایجاد اجزای مدیریت پروژه
پروژه:
عنوان:
شماره:
توضیحات:

فازها

نام شماره توضیحات زمان تخمینی زمان واقعی درصد پیشرفت
اطلاعاتی یافت نشد.
فیلتر بر اساس کانبان:

فهرست تمام تسک ها

همه

کد

عنوان

تخمین

طول انجام

کانبان

مسئول

    اطلاعاتی یافت نشد.