پرتال مشتریان خانه وب

دانشگاه پیام نور

پرتال سازمانی دانشگاه پیام نور، پروژه ای دیگر است که با مشارکت شرکت مدارگسترش در سال 1392 انجام شد. این پرتال عهده دار مدیریت پرسنل و اطلاع رسانی سازمانی است، همچنین یکپارچه سازی آن، سامانه های مالی و حقوق دست مزد دانشگاه یام نور از دیگر کارهای انجام شده این پروژه است.

پروژه

ایجاد اجزای مدیریت پروژه
پروژه:
عنوان:
شماره:
توضیحات:

فازها

نام شماره توضیحات زمان تخمینی زمان واقعی درصد پیشرفت
اطلاعاتی یافت نشد.
فیلتر بر اساس کانبان:

فهرست تمام تسک ها

همه

کد

عنوان

تخمین

طول انجام

کانبان

مسئول

    اطلاعاتی یافت نشد.